درس‌های موجود

HTML زبان استاندارد برای ایجاد صفحات وب است. 

بدلیل سادگی در یادگیری ونتیجه گیری سریع و نزدیکی دستورات به زبان انسان بهترین پیشنهاد برای شروع برنامه نویسی است.

این آموزش شامل بیش از 200 مثال برای درک بهتر مفاهیم میباشد.